BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

CÔNG TY TNHH SOF được sự cho phép của tác giả và đồng thời là chủ sở hữu của LV SOLUTION V1.0 . SOF có toàn quyền và là công ty duy nhất được phát triển và kinh doanh LV SOLUTION V1.0 theo thương hiệu SOF.